Espere, por favor...
Espere, por favor...
Seleccionar idioma
Sede Electrónica AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
Sede Electrónica
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

GT002 - Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. (PLUSVALIA)

Escudo de AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
Sede Electrónica > GT002 - Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. (PLUSVALIA)

GT002 - Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. (PLUSVALIA)

Están sujetas al impuesto toda clase de transmisiones de bienes inmuebles urbanos.

Resolución

 • Órgano que resuelve
  • CONCEJAL DELEGADO
 • Plazo resolución
  • 90 día/s

Silencio

 • Negativo
  • Finalizado el plazo de resolución, sin haberse producido respuesta de la administración la solicitud quedará resuelta de forma negativa para el solicitante.

Recurso

 • Tipo de recurso
  • Tributari Reposició

OFERIMENT DE RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA ACTES DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I EXACCIONS DE DRET PÚBLIC, QUE POSEN FI A LA VIA ADMINISTRATIVA.


Davant de la present resolució, les persones interessades només poden interposar amb caràcter preceptiu i previ a la via judicial, recurs administratiu de reposició, davant l'òrgan autor de l'acte administratiu impugnat (art. 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l'article 46 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

El recurs s'ha d'interposar en el termini d'un mes comptant des del dia següent al de la notificació o publicació, sense que la seua interposició suspenga l'execució de l'acte.

A partir del transcurs d'un mes de la presentació del recurs de reposició, si no es dicta resolució expressa, s'entendrà desestimat, podent llavors interposar directament recurs contenciós administratiu davant els mateixos Jutjats del Contenciós-Administratiu de València, en el termini de sis mesos (art. 46 de la Llei 29/1998)

Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen interposar els altres recursos que consideren pertinents.

 

Requisitos de la instancia

 • La instancia deberá ser firmada
 • Permite interesados que sean personas físicas
 • Permite interesados que sean personas jurídicas
 • Permite interesados que sean personas físicas representadas por otra persona física
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA - P4618800I
Calle Mestre Music Vicent Prats I Tarazona, S/N
46200 Paiporta (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen