Espere, por favor...
Espere, por favor...
Seleccionar idioma
Sede Electrónica AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
Sede Electrónica
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

GT001 - Cambio de titularidad Tasa de Basura

Escudo de AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
Sede Electrónica > GT001 - Cambio de titularidad Tasa de Basura

GT001 - Cambio de titularidad Tasa de Basura

Modificación en la titularidad de la tasa motivada por la transmisión del inmueble.

Resolución

 • Órgano que resuelve
  • CONCEJAL DELEGADO
 • Plazo resolución
  • 90 día/s

Silencio

 • Negativo
  • Finalizado el plazo de resolución, sin haberse producido respuesta de la administración la solicitud quedará resuelta de forma negativa para el solicitante.

Recurso

 • Tipo de recurso
  • OFERIMENT DE RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA ACTES DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I EXACCIONS DE DRET PÚBLIC, QUE POSEN FI A LA VIA ADMINISTRATIVA.

Davant de la present resolució, les persones interessades només poden interposar amb caràcter preceptiu i previ a la via judicial, recurs administratiu de reposició, davant l'òrgan autor de l'acte administratiu impugnat (art. 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l'article 46 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

El recurs s'ha d'interposar en el termini d'un mes comptant des del dia següent al de la notificació o publicació, sense que la seua interposició suspenga l'execució de l'acte.

A partir del transcurs d'un mes de la presentació del recurs de reposició, si no es dicta resolució expressa, s'entendrà desestimat, podent llavors interposar directament recurs contenciós administratiu davant els mateixos Jutjats del Contenciós-Administratiu de València, en el termini de sis mesos (art. 46 de la Llei 29/1998)

Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen interposar els altres recursos que consideren pertinents.

Requisitos

 • Ser interesado en el procedimiento y aportar la documentación solicitada
   

Documentación a aportar

 • Con carácter general, para todas las solicitudes
  • Acreditación de la propiedad _ Acreditació de la propietat.
   • Escritura de compra / Escriptura de compra.
    Certificado catastral / Certificat cadastral
    Nota simple registral / Nota simple registral
     
 • Solicitud en papel.  En caso de aportar la solicitud en papel.
  En cas d'aportar la sol·licitud en paper.
  • Solicitud de cambio de Tasas _ Sol·licitud Canvi titular Taxes

Requisitos de la instancia

 • La instancia deberá ser firmada
 • Permite interesados que sean personas físicas
 • Permite interesados que sean personas jurídicas
 • Permite interesados que sean personas físicas representadas por otra persona física
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA - P4618800I
Calle Mestre Music Vicent Prats I Tarazona, S/N
46200 Paiporta (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen