Espere, por favor...
Espere, por favor...
Seleccionar idioma
Sede Electrónica AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
Sede Electrónica
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

IBI009-Exención IBI entidades sin finalidades lucrativas.

Escudo de AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
Sede Electrónica > IBI009-Exención IBI entidades sin finalidades lucrativas.

IBI009-Exención IBI entidades sin finalidades lucrativas.

 • Órgano que resuelve
  • CONCEJAL DELEGADO
 • Plazo resolución
  • 90 día/s

Silencio

 • Negativo
  • Finalizado el plazo de resolución, sin haberse producido respuesta de la administración la solicitud quedará resuelta de forma negativa para el solicitante.

Recurso

 • Tipo de recurso
  • Tributari Reposició

OFERIMENT DE RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA ACTES DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I EXACCIONS DE DRET PÚBLIC, QUE POSEN FI A LA VIA ADMINISTRATIVA.


Davant de la present resolució, les persones interessades només poden interposar amb caràcter preceptiu i previ a la via judicial, recurs administratiu de reposició, davant l'òrgan autor de l'acte administratiu impugnat (art. 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l'article 46 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).

El recurs s'ha d'interposar en el termini d'un mes comptant des del dia següent al de la notificació o publicació, sense que la seua interposició suspenga l'execució de l'acte.

A partir del transcurs d'un mes de la presentació del recurs de reposició, si no es dicta resolució expressa, s'entendrà desestimat, podent llavors interposar directament recurs contenciós administratiu davant els mateixos Jutjats del Contenciós-Administratiu de València, en el termini de sis mesos (art. 46 de la Llei 29/1998)

Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen interposar els altres recursos que consideren pertinents.

Normativa

Forma de presentación: On-line

Plazo Presentación:

Las solicitudes presentadas con anterioridad al 31 de marzo, serán de aplicación para el ejercicio en curso.

Las solicitudes presentadas con posterioridad serán de aplicación para el ejercicio siguiente.

Requisitos de la instancia

 • La instancia deberá ser firmada
 • Permite solicitantes que sean personas jurídicas
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA - P4618800I
Calle Mestre Music Vicent Prats I Tarazona, S/N
46200 Paiporta (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen